img_0158.jpg

Foreningens vedtægter

Vedtægter for

Møborg Jagtforening

Under Danmarks Jægerforbund (DJ).

 

1.0 Navn og Hjemsted.
  1.1 Foreningens navn er Møborg Jagtforening.
  1.2 Foreningens hjemsted er Lemvig Kommune.
     
2.0 Forhold til Danmarks Jægerforbund.
  2.1

Foreningens er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse.

  2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
     
3.0 Formål og opgaver.
  3.1

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

     
4.0 Optagelse.
  4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.
     
5.0 Ophør.
  5.1

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

  5.2

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

  5.3

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter

§ 36-41. Eksklusionen skal således, for at få gyldighed, godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
  5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
     
6.0 Kontingent og hæftelse.
  6.1 Medlemmer betaler et af Bestyrelsen fastsat årligt kontoingent.
  6.2

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt ekstraordinære medlemmer, og i øvrigt træffer nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

  6.3

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

     
7.0
Ordinær generalforsamling.
  7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
  7.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  7.3

Indkaldese af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne Forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

  7.4

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt.
     
8.0 Ekstraordinær generalforsamling.
  8.1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftlig over bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

     
9.0
Afstemninger.
  9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  9.2 Hvert medlem har én stemme.
  9.3

Afstemningerne sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

  9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  9.5

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

  9.6

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

     
10.0 Bestyrelse.
  10.1

Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

  10.2

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.

  10.3

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

  10.4

Formanden vælges af generalforsamlingen.

  10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og sekretær.
  10.6

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

  10.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  10.8 Hvert medlem har én stemme
  10.9

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

     
11.0 Tegningsret.
  11.1

Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

  11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
     
12.0 Formue og regnskabsår.
  12.1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

  12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
     
13.0 Revision.
  13.1

De to revisorer der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

  13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
  13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
     
14.0 Sammenslutning.
  14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokal-forening.
     
15.0
Opløsning
  15.1

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

  15.2

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtigelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til natur-bevarende formål.

     
16.0 Ikrafttræden.
  16.1

Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 26.01.1999, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

     
    Godkendt d. 10. februar 1999, hos Danmarks Jægerforbund p.b.v. af Marcell Thirstrup direktør.